Ceník

Hejného metóda vyučovania matematiky sa opiera o prepracované didaktické prostredia a rolu učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií detí nad riešením úloh. V metóde sú výchovné ciele dôležitejšie než poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

Učebnice sú určené pre 1. aj 2. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL a príslušné ročníky osemročných gymnázií. Tieto sady sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 1 a ISCED 2. Pre 1. stupeň sú učebnice označené číslom ročníka. Sada učebníc pre 2. stupeň je označená A - F.

Elektronické učebnice si môžete zakúpiť u nášho slovenských partnera Dobré učebnice.

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj

Cieľom vzdelávacieho programu ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj je pomôcť učiteľom ZŠ porozumieť princípom rozvoja komplexnej prírodovednej gramotnosti. Pomáhame im osvojovať si spôsobilosti viesť konštruktivisticky a výskumne ladené vyučovanie, súčasťou ktorého je facilitácia zmysluplných žiackych diskusií a rovesníckej spolupráce na úrovni menších skupín či celej triedy.

V súlade s výsledkami medzinárodných výskumov tvoríme koncepciu vzdelávania, ktorá kladie dôraz na aktívne objavovanie žiakmi a prirodzené medzipredmetové presahy. Žiaci si týmto spôsobom systematicky rozvíjajú:

Vzdelávanie prebieha prostredníctvom induktívne ladených aktivít, ktoré umožňujú deťom hľadať vysvetlenie pre konkrétnu otázku a dopracovať sa v závere k vlastnému zisteniu, ktoré im nie je vopred známe. Deti si pri tom rozvíjajú spôsobilosť pozorovať javy, všímať si detaily, formulovať výskumné otázky, tvoriť predpoklady, plánovať a realizovať experimenty, merať, zaznamenávať namerané dáta, analyzovať ich, interpretovať, tvoriť z nich závery a zovšeobecnenia a tie aplikovať v iných situáciách.

Materiály sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 2.

Elektronické učebnice si môžete zakúpiť u nášho slovenských partnera Dobré učebnice.

Potřebuješ poradit?

Máš sebemenší problém či dotaz? S radostí ti poradíme!
Náš tým je připraven.

Podpora a FAQ
Aby stránka fungovala správne. (Súhlas so súbormi cookie)
Radi by sme pokračovali v zlepšovaní našej webovej stránky. Preto potrebujeme váš súhlas s používaním súborov cookie, čo sú malé súbory uložené vo vašom prehliadači. Vopred vám ďakujeme za váš súhlas a sľubujeme, že údaje použijeme na ďalšie zlepšovanie našich služieb.